Přihláška

Součástí této elektronické přihlášky je Čestné prohlášení a Informace o zpracování osobních údajů, včetně souhlasu s jejich zpracováním. Prosíme o jejich přečtení. Odesláním formuláře vyjadřujete svůj souhlas s jejich obsahem.

Čestné prohlášení

Já zákonný zástupce potvrzuji a zároveň čestně prohlašuji, že jsem informoval a budu informovat Moravský institut vzdělávání, o.p.s. o zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích mého dítěte, které by mohli mít vliv na průběh studia. Za případné zdravotní obtíže způsobené skrytou zdravotní vadou nenese Moravský institut vzdělávání, o.p.s. odpovědnost. Zároveň potvrzuji, že jsem seznámen s Vnitřním řádem společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4. 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení").

Jsem informován/a, že v souvislosti s přihláškou člena Moravského institutu vzdělávání, o.p.s. (dále jen "Správce"), vydávám souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst.1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje/mého dítěte fotografie a videa za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích, apod.), zpracování autorské tvorby Správce, prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích, prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé/mého dítěte:

- jméno, příjmení

- adresu

- datum narození

- telefonní číslo

- email

popřípadě další poskytnuté údaje, za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi.

Souhlasím, aby mé/mého dítěte Osobní údaje byly zpracovány a uchovány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i potom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a). Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje dalším zpracovatelům.

Jsem srozuměn/a se svým právem:

- mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

- požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)

- na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 Nařízení

- na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení

- na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení

- odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení

- podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. 

Moravská škola tance

Moravský institut vzdělávání, o.p.s.

Sokolská 520/26, Přerov 750 02

+420 775 981 207

rolencova.miv@gmail.com